682 Visninger |  Lik

Doajvvo-Håp

Lørdag 23. oktober, kl. 19.00, Falkbergetsalen

Billetter: 250 kr (Ordinær), 100 kr (Ungdom under 20 år). Forestillingen passer for voksne og ungdom.

KJØP BILLETT HER

«…jeg er her nå og klarte å komme meg videre fra det, selv om sorgen og skammen sa at jeg ikke klarte det.» -Ronja-Katrin Larsen.

Altese tjidtjie lij akte dejstie 11 mij våajnoes sjïdti gosse tjoevkese aamhtesasse bïejesovvi giesien 2016. Daesnie vuesiehtimmie mij soptseste guktie lea tjeakoesvoeten yörhkesne byjjenidh, aerpesne tjidtjeben jïh daktaråbpoen gaskem. Daate lea soptsese guktie dïhte veeljie jieledh. Mijjieh altese musihkeles fealadimmiem dåeriedibie, jemhkielistie tjoevkesasse. Haeliedimmien, gyhtjelassi jïh juerien luvhtie. Daesnie geajnoem dåeriedibie maam vaadtsa, asven jïh saangerdimmien luvhtie – Dåajvoen gåajkoe.

Hennes mor var en av 11 som stod frem i Tysfjord saken i sommeren 2016. Her er forestillingen som forteller om hvordan det er å vokse opp i skyggen av en hemmelighet, i arvet mellom mor og datter. Dette er fortellingen om hvordan hun velger å leve. Vi følger hennes musikalske reise, fra mørker til lys. Fra lengsel, spørsmål og tvil. Her følger vi veien hun går, fra angst og anger til Doajvvo – håp.

Suv ieddne lij akta sijájs lågenanavtas gudi bikusij buktin, gå ássje åvddånbuvteduváj giesen 2016. Dát le vuosádus mij subtsas gåktu le bajássjaddat tjiegosvuoda irkkán, árben iedne ja niejda gaskan. Dát le subtsas mij gåktu sån vállji viessot. Mij tjuovvop suv musikkalasj manov, sjævnnjádis tjuovggaj. Åhtsålimes, gatjálvisájs ja juorrulimijs. Mij tjuovvop suv gæjnov, balos ja sáŋardimes Doajvvuj – håp.

Produksjovne lea dåarjoem åådtjeme daejstie- Buhtadibme le doarjoduvvam -Produksjonen er støttet av:
Fritt ord og Nordland fylkeskommune.

«Kjære mamma,

Den jeg tenker aller mest på når stillheten brer seg over meg, er deg. Jeg kommer alltid til å tenke mest på deg.»

Sang/tekster:  Ronja-Katrin Larsen
Musikk:  Elias Martin Ingebrigtsen
Regi: Leammuid Biret Ràvdnà
Dramaturg: Cecilia Persson
Bildedesign: Camilla Drege Artnsen
Lyd og bilde: Ronny Klausen
Lys: Vegar Angel Andreasen
Lulesamisk oversetting og samarbeidspartner:
Árran Juelvsáme Guovdásj ,lulesamiske sentere

Anne Malenes Minnefond
Stiftelsen ble opprettet i kjølvannet av Tysfjord-saken av tidligere VG-journalister Thor Harald Henriksen og Eirik Linaker Berglund.

Stiftelsen skal gi økonomisk støtte til initiativer som bidrar til å gjøre det lettere å være barn og ungdom i Nord-Salten og tilgrensede områder.

www.facebook.com/annemalenesminnefond